Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Arkathia, s.r.o. v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Spoločnosť

Spoločnosť Arkathia, s.r.o., IČO: 51 917 092, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, prevádzka Edume jazyková škola, Karpatské námestie 10A, 831 06, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,odd. Sro, vl. č. 131177/B (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Spoločnosti je poskytnúť študentom čo najkvalitnejšie služby v oblasti vzdelávania.

2. Prihlásenie

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká na základe podpísanej objednávky, t.j. registračnej prihlášky na www.edume.sk. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Študent môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 dní pred dňom zahájenia kurzu, a to písomne podpísaním a odovzdaním Odhlášky z kurzu. Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení je upravený v bode 4. (Storno podmienky).

3. Platba

1) Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet Spopločnosti alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Slovenská Sporiteľna, a.s.

2) Splatnosť celého kurzovného je najneskôr v deň zahájenia kurzu. V prípade osobitnej dohody o splátkovom kalendári je stanovená splatnosť jednotlivých splátok v tomto splátkovom kalendári.

3) Číslo účtu Spoločnosti je 515 057 9348/0900  (IBAN: IBAN SK37 0900 0000 0051 5057 9348 ), variabilný symbol je uvedený v pokynoch k platbe (číslo faktúry), ktoré študent obdrží na základe podpísanej registračnej prihlášky.

4) Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane študent pri plnení záväzkov z objednávky do omeškania, môže si Spoločnosť uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná sankcia sa vzťahuje aj pre prípad omeškania jednotlivých splátok v prípade hradenia kurzovného podľa dohody o splátkovom kalendári. V prípade, ak Spoločnosť z dôvodu omeškania študenta s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi (Bod 7,c), je študent povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške celého kurzovného do troch dní od odstúpenia od zmluvy.

4. Storno podmienky

Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:

1) Stornovanie kurzu po termíne registrácie do kurzu (t.j. po uzavretí zmluvy) – storno poplatok je 10 % z kurzovného.

2) Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby – storno poplatok: plná výška kurzovného.

3) Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 2 a ponúknutia študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni.

4) Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnôv, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.

a) Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný.
b) V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Spoločnosťou, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného.
c) V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky zákazníka prevedená na ním uvedený účet do 14 dní.

5) Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy Spoločnosť poskytla študentovi možnosť zúčastniť sa jazykového kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.

5. Zmeškané hodiny

Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak takáto existuje.

6. Odstúpenie od zmluvy

a) Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.
b) Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a lektorov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
c) Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti príp. v dodatočne poskytnutej lehote na úhradu zo strany Spoločnosti.

7. Zmeny obchodných podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

8. Dni pracovného pokoja

Počas dní pracovného pokoja (štátne sviatky, ako aj ďalšie oficiálne celoštátne stanovené dni pracovného pokoja) sa nevyučuje, pokiaľ sa strany pri individuálnom kurze nedohodli ináč. Dni pracovného pokoja sú zohľadnené v rozvrhu kurzov tzn. študent absolvuje počet hodín kurzu, za ktoré si zaplatil. Školské prázdniny nepatria medzi dni pracovného pokoja.

9. Ochrana osobných údajov

a) Spoločnosť sa pri spracovaní osobných údajov študenta riadi Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 a v súlade s Nariadením EP a Rady/EÚ/2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov /ďalej „GDPR“ a v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Spoločnosť zhromažďuje, spracováva a využíva osobné údaje študenta na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje študent ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch so študentom alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť študenta.
b) Študent vyplnením prihlášky v písomnej alebo on-line forme poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s ich spracovaním na dohodnutý účel Spoločnosti.
c) Študentom poskytnuté osobné údaje budú manuálne alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky spracovávané Spoločnosťou ako prevádzkovateľom, alebo osobou osobitne k tomu poverenou, ktorá je na základe písomnej zmluvy poverená spracovaním osobných údajov ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z..
d) Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.